Menu
Obec Nasavrky
Nasavrkyokres Tábor

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Nasavrky
Obec Nasavrky vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Nasavrky 23
39131 Dražice
Telefon: 722942306
E-mail: ou@obec-nasavrky.cz
WWW: www.obec-nasavrky.cz/
ID Datové schránky: 68ced3h
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Nasavrky 23
  39131 Dražice
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Nasavrky 23
  39131 Dražice
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí0 – 0
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  ou@obec-nasavrky.cz

  Další informace jsou na stránce podatelny.

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: 68ced3h
18128301/0100 (Komerční banka, a.s.)
00667056
DIČ: CZ00667056

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Nasavrky
  Nasavrky 23
  39131 Dražice
 • e-mailem: ou@obec-nasavrky.cz
 • elektronickým podáním: ou@obec-nasavrky.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 722942306
Úřední hodiny
pondělí0 - 0

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává
 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Nasavrky vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady.

  Sazebník úhrad za poskytování informací:

  Sazebník úhrad.pdf (688.36 kB)

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Nasavrky poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost ze dne 5.9.2023

Žádost-anon..pdf (322.23 kB)

Odpověď-anon..pdf (641.11 kB)

Přílohy.pdf (10.15 MB)

 

 

 

Odpověď na žádost ze dne 10.5.2022

Obec Nasavrky obdržela dne 10.5.2022 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dale jen „zákon o svobod­ném přístupu k informacím).

Podle ust. § 2 odst. 1 zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující se k jejich
působnosti. Vámi požadované informace se nijak nevztahují k působnosti Obce Nasavrky,

Protože se Vámi požadované informace nevztahují k činnosti Obce Nasavrky, Vaši žádost o poskytnuti informací ze dne 5.5.2022 podle § 14 odst. 5 'ism. c) zákona o svobodném přístupu k informacím Obec Nasavrky odkládá,

Pokud s odložením žádosti nesouhlasíte, můžete na postup obce podat stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím.

Zároveň bychom Vás chtěli upozornit, že v obci Nasavrky máme schváleny Sazebník úhrad za poskytování informací, který je dostupný na webových stránkách obce.

Odpověď na žádost ze dne 2.5.2022

Obec Nasavrky obdržela dne 5.5.2022 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dale jen „zákon o svobod­ném přístupu k informacím).

Podle ust. § 2 odst. 1 zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Vámi požadované informace se nijak nevztahují k působnosti Obce Nasavrky,

Protože se Vámi požadované informace nevztahuji k činnosti Obce Nasavrky, Vaši žádost o poskytnuti informací ze dne 2.5.2022 podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím Obec Nasavrky odkládá,

Pokud s odložením žádosti nesouhlasíte, můžete na postup obce podat stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím.

Zároveň bychom Vás chtěli upozornit, že v obci Nasavrky máme schválený Sazebník úhrad za poskytování informací, který je dostupný na webových stránkách obce.

Odpověď na žádost ze dne 5.5.2022

Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informaci

Obec Nasavrky obdržela dne 5.5.2022 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dale jen „zákon o svobod­ném přístupu k informacím).

Podle ust. § 2 odst. 1 zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Vámi požadované informace se nijak nevztahují k působnosti Obce Nasavrky,

Protože se Vámi požadované informace nevztahuji k činnosti Obce Nasavrky, Vaši žádost o poskytnuti informací ze dne 5.5.2022 podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím Obec Nasavrky odkládá,

Pokud s odložením žádosti nesouhlasíte, můžete na postup obce podat stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím.

Zároveň bychom Vás chtěli upozornit, že v obci Nasavrky máme schválený Sazebník úhrad za poskytování informací, který je dostupný na webových stránkách obce.

Odpověď na žádost ze dne 5.1.2022

Na žádném z obecních majetků jsme v minulosti neodebírali energie od vámi jmenovaných firem.

Odpověď na žádost ze dne 27.6.2021

Dne 27.6.2021 obdržel obecní úřad obce Nasavrky Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí dokladů a dokumentů:

Kolaudační rozhodnutí, dle kterého je provozován internetový klub v obci Nasavrky

Kolaudační rozhodnutí k pozemku č.p. 112/31 v majetku obce Nasavrky

Kolaudační rozhodnutí k dřevěné pergole přistavené k Obecnímu

úřadu Nasavrky vedle dětského hřiště

Stavební povolení ke stavbě prováděné na pozemku č.p. 112/4v majetku obce Nasavrky (zřejmě stavba skladu pro inventář)

Veškeré nedaňové příjmy obce Nasavrky od data 1.1.2017 do data

1.6.2021. Tyto příjmy žádáme ve formě daňových dokladů.

Poskytnutí informace:

Kopie dokumentů (Kolaudační rozhodnutí — Internetový klub, Stavební povolení ke stavbě na p.č. 112/4, Nedaňové příjmy) jsou přílohou tohoto dopisu.

V soupisu nedaňových příjmu byly znečitelněny osobní údaje fyzických osob.

Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti:

Obec Nasavrky jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svo­bodném přístupu k informacím, ve znění pozdější předpisů (dále jen „InfZ") rozhodla v sou­ladu s § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 9 InfZ o žádosti ze dne 27.6.2021, o poskytnutí informací podle InfZ o kolaudačním rozhodnutí k pozemku č.p. 112/31 v majetku obce Nasavrky a o kolaudačním rozhodnutí k dřevěné pergole přista­věné k Obecnímu úřadu Nasavrky vedle dětského hřiště, takto:

 

Žádost o poskytnutí informace se podle § 15 odst. 1 InfZ odmítá, jelikož jejím před­ětem je poskytnutí neexistující informace ve smyslu § 3 odst. 3 InfZ.

Odůvodněni:

)vinný subjekt obdržel dne 27.6.2021 žádost  podle InfZ o poskytnutí in­rmace - kolaudační rozhodnutí k pozemku č.p. 112/31 v majetku obce Nasavrky a o ko­Jdační rozhodnutí k dřevěné pergole přistavěné k Obecnímu úřadu Nasavrky vedle dět­ého hřiště.

ustanovení § 3 odst. 3 InfZ se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv isah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména ob-h písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo zá­amu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Z důvodu neexistence požadované informace není možno žádosti o poskytnutí informace
hovět, a proto povinný subjekt vydal podle § 15 odst. 1 InfZ rozhodnuti o odmítnuti žádosti.

Přilohy:             kolaudační rozhodnutí Internetový klub (5 stran)

Stavební povolení ke stavbě na p.č. 112/4 — přístavba skladu inventáře (7 stran)

nedaňové příjmy Obce Nasavrky od 1.1.2017 do 1.6.2021 (6 stran)

Odpověď na žádost ze dne 7.5.2021

odpovídáme Vám na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací.

V naší male obci (máme přihlášených 100 obyvatel) řešíme problémy s toulavými zvířaty individuálně. Jelikož jsme malá obec, všichni se vzájemně známe a známe i zvířata, která se v obci pohybují. Pokud mohu, budu odpovídat jednotlivě na Vámi zaslané otázky:

1.  Ohlášení nálezu toulavé, zraněné, opuštěné kočky se nám v minulosti zatím nestalo. Ale pokud by se taková situace stala, kočky se ujme nějaký dobrovolník (z řad zastupitelstva).

2.    Evidenci nevedeme, protože dosud k nálezu nedošlo, ale pokud by k nálezu došlo, určitě nález zveřejníme všemi možnými prostředky (i na úřední desce), aby se kočka vrátila zpět ke svému majiteli.

3.    Vlastní útulek nemáme.

4.    Oprávněnou osobu zajištěnou nemáme.

5.    0 Kč

6.    Kastrační program nemáme, na území obce nemáme problem s přemnožovánim koček.

7.  S týráním zvířat jsme se nesetkali.

8.    Oficiální formu osvěty neprovádíme.

Odpověď na žádost ze dne 20.9.2020

v příloze Vám zasíláme požadované informace.

Přílohy

DX-2500N_20201003_212310.pdf - PDF, 413 kB

DX-2500N_20201003_211832.pdf - PDF, 293 kB

DX-2500N_20201003_211552.pdf - PDF, 545 kB

DX-2500N_20201003_211506.pdf - PDF, 554 kB

DX-2500N_20201003_211912.pdf - PDF. 637 kB

DX-2500N_20201003_211706.pdf - PDF, 2 MB

DX-2500N_20201003_211951.pdf - PDF, 2 MB

Odpověď na žádost ze dne 27.7.2020

Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme vyžádané informace. Jako přílohu přikládáme kopii odeslaného mailu s poptávkou na zpracování cenové nabídky na přístavbu skladu. Mail byl odeslán 13.5.2020 ve 20:21 hod.

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Úřad obce

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19
1
20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
1
1

Kde nás najdete

Mapa obec Nasavrky